سعید جهان‌بین

jahanbin
 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی
مدرس دانشگاه پیام نور یزد
25 سال سابقه تدریس زبان انگلیسی
راهنمای تور برگزیده سفارت های خارجی در ایران