در صورت ثبت نام آنلاین از 5 درصد تخفیف بهره مند شوید.

ردیف کد نام دوره تعیین سطح شروع دوره پایان دوره روزها ساعت تعداد جلسات استاد هزینه وضعیت
1 I 1000 IELTS 96/07/12 96/08/17 96/11/11 یکشنبه 
چهارشنبه
17-21 25 سعید جهانبین 1.800.000 button-sabtenam-daneshyazd 
2 I 1001 IELTS 96/08/04 96/08/22 96/11/16 دوشنبه­
پنج شنبه
17-21 25 سعید جهانبین 1.800.000 button-sabtenam-daneshyazd 
3 I 1002 IELTS 96/10/26
96/11/03
96/11/25 97/03/02 یکشنبه 
چهارشنبه
17-21 25 سعید جهانبین 1.800.000 button-sabtenam-daneshyazd
4 I 1003 IELTS 96/11/10 96/11/26 97/03/03 دوشنبه
 پنج شنبه
17-21 25 سعید جهانبین 1.800.000 button-sabtenam-daneshyazd
5 PI 1000 Pre IELTS (1) 96/07/14 96/07/22 96/10/9 شنبه 17-20 11 آرزو حاجی مقصودی 800.000  
6 PI 1001 Pre IELTS (1) 96/9/9 96/9/12 96/11/22 یکشنبه 17-20 11 آرزو حاجی مقصودی 800.000  
7 PI 1002 Pre IELTS (1)  96/11/12 96/11/21 96/12/18

شنبه

سه شنبه

17-18:30 22 آرزو حاجی مقصودی 600.000  
8 PI 2000 Pre IELTS (2) 96/11/12 96/11/21 96/12/18 شنبه
سه شنبه
18-20 15 آرزو حاجی مقصودی 600.000 button-sabtenam-daneshyazd
9 PI 1004 Pre IELTS 96/10/10 96/10/18 96/12/28 دوشنبه 17-20 11 آرزو حاجی مقصودی 800.000  
10 CA 1000 Conversation (T1a*) 96/11/04 96/9/21 96/11/10 شنبه 
سه شنبه
17:30-19 11 مهدیه آرام 160.000  
11 CB 3000 Conversation (T3b*) 96/11/04 96/9/21 96/11/10 شنبه 
سه شنبه
16-17:30 15 مهدیه آرام 160.000  
12 CC 1002 Conversation (T1c*) 96/11/04 96/9/21 96/11/10 شنبه
سه شنبه
19-20:30 15 مهدیه آرام 160.000  
13 CB 1003 Conversation (T1b*)

96/11/10

96/11/17 97/01/28 شنبه 
سه شنبه
17:30-19 15 مهدیه آرام 160.000 button-sabtenam-daneshyazd
14 CC 3001 Conversation (T3c*)

96/11/10

96/11/17 97/01/28 شنبه
سه شنبه
16-17:30 15 مهدیه آرام 160.000 button-sabtenam-daneshyazd
15 CA 2000 Conversation (T2a*)

96/11/10

96/11/17 97/01/28 شنبه
سه شنبه
19-20:30 15 مهدیه آرام 160.000 button-sabtenam-daneshyazd
16 LS 1000 Listening and speaking 1

96/7/12

96/7/15

96/7/21 96/10/1 جمعه 16-19 11 بابک افسوس 450.000  
17 LS 1001 Listening and speaking 1 96/7/15 96/7/26 96/10/6 چهارشنبه 16-19 11 بابک افسوس 450.000  
18 LS 1002 Listening and speaking 1 96/8/25 96/9/2 96/11/12 پنج شنبه 16-19 11 بابک افسوس 450.000  
19 LS 1003 Listening and speaking 1 96/10/06 96/10/20 96/12/23 چهارشنبه 16-19 11 بابک افسوس 450.000  
20 LS 2000 Listening and speaking 2   96/8/19 96/11/27 جمعه 10-12 10 بابک افسوس 400.000  
21 LS 2001 Listening and speaking 2   96/10/8 96/12/11 جمعه 16-19 10 بایک افسوس 400.000  
22 LS 2002 Listening and speaking 2   96/11/26 97/2/13 پنج شنبه 16-19 10 بابک افسوس 400.000 button-sabtenam-daneshyazd
23 LS 3000 Listening and speaking 3   96/12/4 97/3/25 جمعه _ صبح 10-12 10 بابک افسوس 400.000 button-sabtenam-daneshyazd
24 M 1000 MSRT   96/7/21 96/10/29 جمعه 16-19 15 علی فرحانه 450.000  
25 M 1001 MSRT  96/11/08 96/11/27 97/03/11 جمعه 16-19 14 دکتر آرام 450.000 button-sabtenam-daneshyazd
26 GA 1000 German A1 *   96/11/05 97/02/13 دوشنبه
پنجشنبه
16-18 24 ندا میرحسینی 700.000 button-sabtenam-daneshyazd
27 GA 1001 German A1   96/11/05 97/2/13 دو شنبه
پنج شنبه
18- 16 24 ندا میرحسینی 700.000 button-sabtenam-daneshyazd
28 GA 2000 German A2   96/9/20 96/3/28 دوشنبه 18:30-21 26 ندا میرحسینی 750.000  
29 FA 1000 French A1   96/9/20 96/11/11 دوشنبه 
چهارشنبه

18-20

16-18

16 قدسیه امینی 420.000  
30 FA 2000 French A2 *   96/6/6 96/8/25 دوشنیه
پنج شنبه
18-20 24 قدسیه امینی 620.000  
31 FA 2001 French A2   96/8/10 96/10/30 شنبه 
چهارشنبه
18-20 24 قدسیه امینی 620.000  
32 FB 2002 French A2   96/11/28 97/03/02 شنبه 
چهارشنبه

20-22

16-18

24 قدسیه امینی 620.000 button-sabtenam-daneshyazd
33 FB 1000 French B1   96/11/28 97/03/23 شنبه
چهارشنبه
18-20 30 قدسیه امینی 840.000 button-sabtenam-daneshyazd
34 T 1000 Turkish
  96/7/24 96/11/7 شنبه 
دوشنبه
18-20 30 پریسا ارژنگ منش 750.000  
35 T 1001 Turkish A1   96/11/28 97/2/03 شنبه
دوشنبه
16-18 20 پریسا ارژنگ منش 550.000 button-sabtenam-daneshyazd
36 CHA 1000 Chinese A1   96/12/03 97/02/20 پنج شنبه 9-12 10 پارسا دهقانی 600.000  
37 CHB 2000 Chinese A2   96/9/16 96/11/19 پنج شنبه 12-15 10 پارسا دهقانی 600.000  
38 CHB 2001 Chinese A2   96/12/03 97/02/20 پنج شنبه 15-18 10 پارسا دهقانی 600.000 button-sabtenam-daneshyazd
39 CHB 1000 Chinese B1   96/12/03 97/03/03 پنج شنبه 12-15 12 پارسا دهقانی 680.000 button-sabtenam-daneshyazd
40 RA 1000 Russian A1   96/10/3 97/02/02 یکشنبه 
سه شنبه
18-20 30 مائده مطلبی 700.000  
41 RA 2000 Russian A2   97/1/14 97/3/29 یکشنبه 
سه شنبه
18-20 24 مائده مطلبی 620.000  
42 ITA 1000 Italian A1   96/9/19 96/12/05

یکشنبه

 سه شنبه


19-21

 

20 ایمانه احمدی 420.000  
43 ITA 2000 Italian A2     96/11/20 97/2/9 یکشنبه 
جمعه

19-21

17-19

20 ایمانه احمدی 540.000  

 

*

T1 = Touchstone 1

T2 = Touchstone 2

T3 = Touchstone 3

T4 = Touchstone 4

a = Lessons 1,2,3,4

b = Lessons 5,6,7,8

c = Lessons 9,10,11,12