در صورت ثبت نام آنلاین از 10 درصد تخفیف بهره مند شوید.

دوره تعداد ترم ها ساعت مدت جلسات هزینه هزینه تایم صبح نام استاد منابع شیوه پیش ثبت نام

TOEFL 

 

Pre TOEFL

25 ساعت

1 ماه و نیم

 10 جلسه
2.5 ساعته

 590.000 تومان

540.000

آقای فرحانه

504

10
نفر

button-sabtenam-daneshyazd
TOEFL 60 ساعت 2 ماه و نیم 20 جلسه
3 ساعته
1.275.000 تومان 1.220.000

Essential word- kit- for and against  400واژه ضروری 

10نفر

button-sabtenam-daneshyazd

IELTS

Pre IELTS

33 ساعت

2 ماه

11 جلسه
3 ساعته

800.000 تومان

 700.000

 دکتر حاجی مقصودی

 

Complete IELTS

 10نفر

 

button-sabtenam-daneshyazd
IELTS  100 ساعت 3 ماه 25 جلسه
4 ساعته

1.975.000 تومان

پکیج کامل 10 %تخفیف

 

آقای جهان بین


Speaking:
7 جلسه ، 555.000(معمارزاده)


Listening
5 جلسه ،395.000
Reading
5 جلسه ،395.000
Writing
8 جلسه ، 630.000(معمارزاده) 

button-sabtenam-daneshyazd

button-sabtenam-daneshyazd

MHLE -TOLIMO-MSRT
  44 ساعت 3 ماه 15 جلسه
3 ساعته
450.000 تومان 410.000   مهندس فرحانه

504

Kit

Essential word

20-15
نفر 

button-sabtenam-daneshyazd

 مکالمه 

12 ترم

 

23 ساعت

1 ماه و نیم

15 جلسه
1.5 ساعته

160.000 تومان

120.000

 دکتر آرام

Touchstone

20-15نفر 

button-sabtenam-daneshyazd
 

Freediscussion

4 ترم  40 ساعت  2 ماه و نیم  20 جلسه
2 ساعته
360.000 تومان  310.000 آقای جهان بین  کتاب استاد  10 نفر  button-sabtenam-daneshyazd
2 ترم 30ساعت  1 ماه و نیم 10 جلسه 1:30 ساعته 150.000تومان 120.000 خانم دکتر آرام کتاب استاد 10 نفر button-sabtenam-daneshyazd

 آلمانی

A1+
آمادگی آزمونA1

 60 ساعت  3 ماه  24 جلسه
2.5 ساعته
700.000هزار تومان  650.000


خانم ندا

میرحسینی

کتاب A1 گوته

دویچ اشبراحه

 


10نفر 

   
button-sabtenam-daneshyazd
A2 65 ساعت 3ماه 26 جلسه
2.5 ساعته
750.000تومان 690.000 کتاب A2 گوته  button-sabtenam-daneshyazd
آمادگی آزمونA 20 ساعت 2 ماه 10 جلسه 2 ساعته 220.000 تومان 170.000  button-sabtenam-daneshyazd
B1 70ساعت 2ماه 23جلسه
3ساعته
840.000تو مان 790.000   کتاب اشتودیو button-sabtenam-daneshyazd

B1 آمادگی آزمون 

40 ساعت  3ماه  16 جلسه 
2.5 ساعت

400.000تومان  320.000 button-sabtenam-daneshyazd
فرانسه 

A1

 32ساعت  2 ماه  16 جلسه
2 ساعته

420.000 تومان 

370.000

خانم امینی

grammar

 

 

10نفر  

 

button-sabtenam-daneshyazd
A2  48ساعت 3 ماه 24 جلسه
2 ساعته
625.000تومان 570.000

Vocabulary

button-sabtenam-daneshyazd

B1

 60ساعت  4 ماه   30 جلسه
2 ساعته
840.000 تومان 770.000   button-sabtenam-daneshyazd
گرامر

-

20 ساعت 2 ماه و نیم 10 جلسه 2 ساعته  200.000 تومان 150.000 اساتید موسسه  


10 نفر

button-sabtenam-daneshyazd
ترکی استانبولی

-

60 ساعت 4 ماه 30 جلسه 2 ساعته  750.000 تومان 650.000 خانم ارژنگ منش HITIT - j,lv 


10 نفر

button-sabtenam-daneshyazd
چینی   A1  36 ساعت  2 ماه  18 جلسه
2 ساعته
 450.000 تومان 400.000

 

 راه موفقیت ۱و2

10نفر 

   
button-sabtenam-daneshyazdbutton-sabtenam-daneshyazd
 A2  36 ساعت  2 ماه 18 جلسه
2 ساعته
 450.000 تومان 400.000  راه موفقیت ۲ button-sabtenam-daneshyazd
 B1  32 ساعت  2 ماه  16 جلسه
2 ساعته
 420.000 تومان 380.000 راه موفقیت 3 + جلد اول کتاب مکالمه 301  button-sabtenam-daneshyazd

 

B2

 

32 ساعت  2 ماه 16 جلسه 2 ساعته  420.000 تومان 380.000 راه موفقیت 3 + جلد دوم کتاب مکالمه 301 button-sabtenam-daneshyazd
 ایتالیایی

 

 A1  40 ساعت  2 ماه  16 جلسه
2.5 ساعته
 420.000 تومان 370.000  آقای مزرعه    اسپرسو 10نفر   button-sabtenam-daneshyazd

A2

 50 ساعت 2 ماه   20 جلسه 2.5 ساعته  540.000 تومان 490.000    button-sabtenam-daneshyazd
 B1  60 ساعت  2 ماه  20 جلسه 3 ساعته 700.000 تومان 650.000    button-sabtenam-daneshyazd
اسپانیایی  A1   32ساعت 2 ماه   16 جلسه 2 ساعته   420.000 تومان 370.000      10نفر  button-sabtenam-daneshyazd
 A2  50ساعت 2 ماه  20جلسه 2.5 ساعته  540.000 تومان 490.000     button-sabtenam-daneshyazd
 B1  60 ساعت 2 ماه  20 جلسه 3 ساعته  700.000 تومان 650.000     button-sabtenam-daneshyazd
 Speaking & Listening ترم اول  33 ساعت 2 ماه ونیم 10 جلسه 3 ساعته 450.000 تومان  350.000 آقای افسوس   Tactic for listening(Advanced) 15 نفر  button-sabtenam-daneshyazd
 ترم دوم 3 ساعت  2 ماه ونیم  10 جلسه 3 ساعته  400.000 تومان   350.000 جزوه های استاد   button-sabtenam-daneshyazd
ترم سوم   30 ساعت   2 ماه ونیم  10 جلسه 3 ساعته    400.000 تومان  350.000 جزوه های استاد    button-sabtenam-daneshyazd
کره ایی A1 32 ساعت   2 ماه 16 جلسه 2 ساعته   420.000 تومان 370.000       10 نفر  button-sabtenam-daneshyazd
A2 50 ساعت     2 ماه  20 جلسه 2.5 ساعته   540.000 تومان 490.000     button-sabtenam-daneshyazd
B1 60 ساعت    2 ماه 20 جلسه 3 ساعته     700.000 تومان 650.000     button-sabtenam-daneshyazd
روسی A1 32 ساعت   2 ماه 16 جلسه 2 ساعته   420.000 تومان 370.000       10 نفر  button-sabtenam-daneshyazd
A2 50 ساعت     2 ماه  20 جلسه 2.5 ساعته   540.000 تومان 490.000     button-sabtenam-daneshyazd
B1 60 ساعت    2 ماه 20 جلسه 3 ساعته     700.000 تومان 650.000     button-sabtenam-daneshyazd
ژاپنی A1 32 ساعت   2 ماه 16 جلسه 2 ساعته   420.000 تومان 370.000       10 نفر  button-sabtenam-daneshyazd
A2 50 ساعت     2 ماه  20 جلسه 2.5 ساعته   540.000 تومان 490.000     button-sabtenam-daneshyazd
B1 60 ساعت    2 ماه 20 جلسه 3 ساعته     700.000 تومان 650.000     button-sabtenam-daneshyazd