در صورت ثبت نام آنلاین از 5 درصد تخفیف بهره مند شوید.

نام دوره

تعداد ترمها

ساعت

مدت

جلسات

هزینه

استاد

منابع

ظرفیت

ثبت نام

TOEFL

Pre TOEFL

25ساعت

1 ماه و نیم

10 جلسه 2.5ساعت

390.000

مهندس فرحانه

504

10 نفر

button-sabtenam-daneshyazd

TOEFL

60 ساعت

2 ماه و نیم

20 جلسه

3 ساعت

690.000

مهندس فرحانه

Essential word- kit- for and against

400 واژه ضروری

10نفر

button-sabtenam-daneshyazd 

IELTS

Pre IELTS

100ساعت

3 ماه

25جلسه

 4 ساعت

1.500.000

خانم دکتر حاجی مقصودی

Collins Get Ready

10 نفر

 button-sabtenam-daneshyazd

IELTS

100 ساعت

3 ماه

25 جلسه

4 ساعت

2.200.000

(پکیج کامل 10% تخفیف)

1.980.000

آقای جهان‌بین

Speaking: 7جلسه،640.000 (معمارزاده)

 

button-sabtenam-daneshyazd 

  

Listening: 4 جلسه، 360.000

Reading: 3 جلسه، 260.000

Writing: 11جلسه،940.000 (معمارزاده)

 

Conversation

8 ترم

23 ساعت

1 ماه ونیم

15 جلسه

1.5 ساعت

160.000

خانم دکتر آرام

Speak Now

15 نفر

button-sabtenam-daneshyazd 

Conversation

12 ترم

23 ساعت

1 ماه ونیم

 

15 جلسه

1.5 ساعت

 

160.000

خانم دکتر آرام

Touchstone

15 نفر

button-sabtenam-daneshyazd

Speaking &

Listening

ترم اول

30 ساعت

2 ماه و نیم

10 جلسه

3 ساعت

440.000

آقای افسوس

جزوه های استاد

16نفر

button-sabtenam-daneshyazd 

ترم دوم

30 ساعت

2 ماه و نیم

10 جلسه

3 ساعت

440.000

جزوه های استاد

button-sabtenam-daneshyazd 

ترم سوم

30 ساعت

2 ماه و نیم

10 جلسه

3 ساعت

440.000

جزوه های استاد

button-sabtenam-daneshyazd 

Free discussion

 

30 ساعت

2 ماه و نیم

10 جلسه

3 ساعت

300.000

آقای حیدری

جزوه استاد

10 نفر

button-sabtenam-daneshyazd 

 

Grammar

 

20 ساعت

2 ماه و نیم

10 جلسه 2 ساعت

200.000

اساتید موسسه

جزوه استاد

10 نفر

 button-sabtenam-daneshyazd

TOLIMO

MSRT

MHLE

 

42 ساعت

3.5 ماه

14 جلسه

3 ساعت

540.000

خانم آرام

Essential word

504

Kit

15نفر

button-sabtenam-daneshyazd 

Tourism

English

12 ترم

23 ساعت

1 ماه و نیم

15 جلسه

1.5 ساعت

160.000

خانم آرام

English International tourism

10 نفر

button-sabtenam-daneshyazd 

Traveling

1 ترم

34 ساعت

2 ماه

17 جلسه

2 ساعت

350.000

خانم رضایی

جزوه استاد

10 نفر

button-sabtenam-daneshyazd 

ترکی استانبولی

A1

40ساعت

2.5 ماه

20جلسه2ساعت

560،000

خانم ارژنگ منش

Hitit --تومر

10نفر

 button-sabtenam-daneshyazd 

A2

40ساعت

2.5 ماه

20جلسه2ساعت

560،000

فرانـسه

A1

48ساعت

3 ماه

24 جلسه 2ساعت

670.000

خانم امینی

grammaire en dialogue

10نفر

 button-sabtenam-daneshyazd

A2

48ساعت

3 ماه

24 جلسه 2ساعت

670.000

grammaire en dialogue

button-sabtenam-daneshyazd 

B1-1

48ساعت

3ماه

24 جلسه 2ساعت

670.000

 grammaire en dialogue, Vocabulaire progressif du français  button-sabtenam-daneshyazd

B1-2

48ساعت

3ماه

24 جلسه 2ساعت

670.000

 grammaire en dialogue, Vocabulaire progressif du français  button-sabtenam-daneshyazd 

آلمـــانــی

A1  و آمادگی آزمونA1

50

ساعت

3 ماه

25جلسه2ساعت

700.000

خانم میرحسینی

 

Deutsche sprachlehre für Ausländer 1
Fit fürs Goethe Zertifikat a1 (Start deutsch 1

 

10نفر

 button-sabtenam-daneshyazd

A2

50 ساعت

3ماه

25جلسه2ساعت

700.000

 

Deutsche sprachlehre für Ausländer 1
Fit fürs Goethe Zertifikat a2 (Start deutsch 2

 

button-sabtenam-daneshyazd 

B1

39ساعت

3 ماه

13جلسه 2ساعت

550.000

 

Studiod b1
Fit fürs Goethe Zertifikat b1 (deutsche prüfung für erwachsene

 

button-sabtenam-daneshyazd 

B1 آمادگی آزمون

30 ساعت

3ماه

15جلسه2ساعت

420.000

 button-sabtenam-daneshyazd

چــــینـی

A1

33ساعت

3 ماه

10 جلسه3ساعت

600.000

اقای دهقانی

Road of success 1

10نفر

 button-sabtenam-daneshyazd

A2

33ساعت

3 ماه

10 جلسه3ساعت

600.000

Road of success 1

 button-sabtenam-daneshyazd

B1

33ساعت

3 ماه

12 جلسه3 ساعت

680.000

Road of success 2

 button-sabtenam-daneshyazd

B2

33ساعت

3 ماه

12 جلسه3 ساعته

680.000

Road of success 2

 button-sabtenam-daneshyazd

ایتالیایی

A1

50 ساعت

3ماه

25 جلسه 2ساعت

700.000

خانم احمدی

Nuovo espresso 1

10نفر

 

 button-sabtenam-daneshyazd

A2

50ساعت

3ماه

25جلسه 2ساعت

700.000

Nuovo espresso 2 

button-sabtenam-daneshyazd 

B1

50ساعت

3ماه

25جلسه2 ساعت

700.000

Nuovo espresso 3 

button-sabtenam-daneshyazd 

اسپانیایی

A1

32ساعت

2ماه

16 جلسه 2ساعت

510.000

 آقای دهقان  جزوه استاد

10نفر

 

 button-sabtenam-daneshyazd

A2

32ساعت

2ماه

16جلسه2ساعت

510.000

 جزوه استاد  button-sabtenam-daneshyazd

B1

32ساعت

2ماه

16جلسه2ساعت

510.000

 جزوه استاد  button-sabtenam-daneshyazd

روســی

A1

52ساعت

2.5 ماه

26 جلسه 2ساعت

730.000

خانم مطلبی

Первые шаги 1(1-8)

10نفر

button-sabtenam-daneshyazd 

A2

52ساعت

2.5 ماه

26 جلسه 2ساعت

730.000

Первые шаги 1(9-11)
Первые шаги 2(1-5)

 button-sabtenam-daneshyazd

B1

52ساعت

2.5ماه

26 جلسه2ساعت

730.000

Первые шаги 2(6-9)
Первые шаги 3(1-4)

 button-sabtenam-daneshyazd

B2

52ساعت

2.5ماه

26  جلسه 2ساعت

730.000

Первые шаги 3(5-10) button-sabtenam-daneshyazd 

کره ای

A1

50ساعت

3 ماه

25 جلسه 2 ساعت

700.000

   

10نفر

 button-sabtenam-daneshyazd

A2

50ساعت

3 ماه

25جلسه 2ساعت

700.000

   button-sabtenam-daneshyazd

B1

50ساعت

3 ماه

25 جلسه 2 ساعت

700.000

   button-sabtenam-daneshyazd

ژاپــنی

A1

50ساعت

3ماه

25 جلسه 2ساعت

700.000

   

10نفر

 button-sabtenam-daneshyazd

A2

50ساعت

3ماه

25جلسه2ساعت

700.000

   button-sabtenam-daneshyazd

B1

50ساعت

3ماه

25جلسه2ساعت

700.000

   button-sabtenam-daneshyazd

عربی

سطح اول

50ساعت

3ماه

25 جلسه 2ساعت

700.000

   

10نفر

 button-sabtenam-daneshyazd

سطح دوم

50ساعت

3ماه

25جلسه2ساعت

700.000

   button-sabtenam-daneshyazd

سطح سوم

50ساعت

3ماه

25جلسه2ساعت

700.000

   button-sabtenam-daneshyazd

گرجی

سطح اول

50 ساعت

3 ماه

25 جلسه 2 ساعت

700.000

   

10 نفر

 button-sabtenam-daneshyazd

سطح دوم

50 ساعت

3 ماه

25 جلسه 2 ساعت

700.000

     button-sabtenam-daneshyazd

سطح سوم

50 ساعت

3 ماه

25 جلسه 2 ساعت

700.000

     button-sabtenam-daneshyazd