دوره تعداد ترم ها ساعت مدت جلسات هزینه نام استاد منابع شیوه پیش ثبت نام

TOEFL 

 

Pre TOEFL

25 ساعت

1 ماه و نیم

 10 جلسه
2-2.5 

 590.000 تومان

آقای فرحانه

504

8-10
نفر

button-sabtenam-daneshyazd
TOEFL 60 ساعت 2 ماه و نیم 20 جلسه
3 ساعته-2
1.275.000 تومان

Essential word- kit- for and against  400واژه ضروری )رایگان(

4نفر

button-sabtenam-daneshyazd

TOEFL *

Pre TOEFL

72ساعت

3 ماه

 24 جلسه
3 ساعته-2

 990.000 تومان

دکتر هماوندی

 :Grammar And Vocab

330.000 ،8 جلسه

:Listening And Speaking

330.000 ،جلسه 8

:reading And Writing

330.000 ،جلسه 8 

منابع: آزمونهای TPO -جزوه استاد

7-12
به بالا

button-sabtenam-daneshyazd
TOEFL 48 ساعت 2 ماه 16 جلسه
3 ساعته-2
660.000 تومان

:Listening And Speaking

330.000 ،جلسه 8 

 :reading And Writing

330.000 ،جلسه 8

 

7-12
به بالا
button-sabtenam-daneshyazd

IELTS

Pre IELTS

92 ساعت

3 ماه

23 جلسه
4 ساعته-2

1.375.000 تومان

آقای موسوی

)رایگان )Complete IELTS

 10نفر

 

button-sabtenam-daneshyazd
IELTS کتاب رایگان، کیف، شش ماه اینترنت، پکیج آیلتس 15 عدد DVD 100 ساعت 3 ماه 25 جلسه
4 ساعته-2

1.975.000 تومان

)پکیج کامل 10 %تخفیف(

آقای جهان بین


: .Speaking
)رایگان-معمارزاده Speaking( 555.000،جلسه

:Listening
395.000 ،جلسه 7 

:Writing
395.000 ،جلسه 5 :Reading
)رایگان-معمارزادهWriting( 630.000،جلسه8 
button-sabtenam-daneshyazd
MHLE -TOLIMO-MSRT
  44 ساعت 3 ماه 22 جلسه
2 ساعته-2
450.000 تومان   مهندس فرحانه

504

Kit

Essential word

20-15
نفر 

button-sabtenam-daneshyazd

 مکالمه 

 

16 ترم

23 ساعت

1 ماه و نیم

15 جلسه
1.5 ساعته-2

220.000 تومان

 دکتر هماوندی

 

Touchstone

نیمه خصوصی
7-8نفر 

 
button-sabtenam-daneshyazd

8 ترم(فشرده)

32 ساعت

2 ماه و یک هفته

18 جلسه
1.5 ساعته-2
310.000 تومان Touchstone button-sabtenam-daneshyazd
مکالمه آکادمیک

16ترم  

37ساعت  2ماه و نیم

21جلسه
1:45دقیقه

450.000 تومان آقای هماوندی

Acdemic in counter

نیمه خصوصی 

button-sabtenam-daneshyazd

GRE

 1ترم 

32ساعت  2 ماه

8 جلسه
4 ساعته 1 روز

800.000 تومان

آقای هماوندی

جزوه استاد 

عمومی 

 button-sabtenam-daneshyazd

Freediscussion
10 ماه 

4 ترم  40 ساعت  2 ماه و نیم  20 جلسه
2 ساعته-2
360.000 تومان  آقای جهان بین    نیمه خصوصی   button-sabtenam-daneshyazd
2 ترم 30 1 ماه و نیم 10 جلسه 1:30 ساعته 150.000تومان خانم دکتر آرام کتاب استاد نیمه خصوصی  button-sabtenam-daneshyazd

 آلمانی

 

 

 

 

 

A1+
آمادگی آزمونA1

 60 ساعت  3 ماه  24 جلسه
2.5 ساعته-2
700.000. هزار تومان

خانم ندا

میرحسینی

کتاب A1 گوته

دویچ اشبراحه

 

نیمه خصوصی 

 

   
button-sabtenam-daneshyazd
A2 65 ساعت 3ماه 26 جلسه
2.5 ساعته-2
750.000تومان کتاب A2 گوته button-sabtenam-daneshyazd
آمادگی آزمونA 20 ساعت 2 ماه 10 جلسه 2 ساعته 220.000 تومان    button-sabtenam-daneshyazd
B1 70ساعت 2ماه 23جلسه
3ساعته-2
840.000تو مان   کتاب اشتودیو button-sabtenam-daneshyazd

B1 آمادگی آزمون 

40 ساعت  3ماه  16 جلسه 
2.5 ساعت

400.000تومان  button-sabtenam-daneshyazd
فرانسه

 

A1

 32ساعت  2 ماه  16 جلسه
2 ساعته-2

420.000 تومان 

خانم امینی

grammar

 

 

نیمه خصوصی 

  

 

button-sabtenam-daneshyazd
A2  48ساعت 3 ماه 24 جلسه
2 ساعته-2
625.000تومان

Vocabulary

button-sabtenam-daneshyazd

B1

 60ساعت  4 ماه   30 جلسه
2 ساعته-2
840.000 تومان   button-sabtenam-daneshyazd
گرامر

-

20 ساعت 2 ماه و نیم 10 جلسه 2 ساعته -1 200.000 تومان آقای موسوی  

نیمه خصوصی 

button-sabtenam-daneshyazd
چینی   A1  36 ساعت  2 ماه  18 جلسه
2 ساعته-2
 450.000 تومان

خانم فهیمه

میرحسینی

 راه موفقیت ۱و2

نیمه خصوصی 

 

   
button-sabtenam-daneshyazdbutton-sabtenam-daneshyazd
 A2  36 ساعت  2 ماه 18 جلسه
2 ساعته-2
 450.000 تومان  راه موفقیت ۲ button-sabtenam-daneshyazd
 B1  32 ساعت  2 ماه  16 جلسه
2 ساعته-2
 420.000 تومان راه موفقیت 3 + جلد اول کتاب مکالمه 301  button-sabtenam-daneshyazd
B2 32 ساعت 2 ماه  16 جلسه 
2 ساعته-2
420.000 تومان راه موفقیت 3 + جلد دوم کتاب مکالمه 301 button-sabtenam-daneshyazd
 ایتالیایی

 

 A1  40 ساعت  2 ماه  16 جلسه
2.5 ساعته-2
 420.000 تومان آقای مزرعه    اسپرسو نیمه خصوصی    button-sabtenam-daneshyazd

A2

 50 ساعت 2 ماه   20 جلسه 2.5 ساعته  540.000 تومان     button-sabtenam-daneshyazd
 B1  60 ساعت  2 ماه  20 جلسه 3 ساعته 700.000 تومان     button-sabtenam-daneshyazd
اسپانیایی  A1   32ساعت 2 ماه   16 جلسه 2 ساعته - 2  420.000 تومان     نیمه خصوصی   button-sabtenam-daneshyazd
 A2  50ساعت 2 ماه  20جلسه 2.5 ساعته  540.000 تومان    button-sabtenam-daneshyazd
 B1  60 ساعت 2 ماه  20 جلسه 3 ساعته  700.000 تومان    button-sabtenam-daneshyazd
 Speaking & Listening ترم اول  30 ساعت 2 ماه ونیم 10 جلسه 3 ساعته -1  400.000 تومان آقای افسوس   Tactic for listening(Advanced) نیمه خصوصی    button-sabtenam-daneshyazd
 ترم دوم 30 ساعت  2 ماه ونیم  10 جلسه 3 ساعته -1  400.000 تومان     button-sabtenam-daneshyazd
ترم سوم   30 ساعت   2 ماه ونیم  10 جلسه 3 ساعته -1   400.000 تومان    button-sabtenam-daneshyazd
نوجوانان 12 سال به بالا و خانم های خانه دار (فشرده به جای 12ترم)   ترم 1 40 ساعت   2 ماه 20 جلسه 2 ساعته -3  180.000 تومان   First Friends   10 نفر  button-sabtenam-daneshyazd
 ترم 2 40 ساعت     2 ماه  20 جلسه 2 ساعته -3  180.000 تومان First Friends   button-sabtenam-daneshyazd
 ترم 3 40 ساعت    2 ماه 20 جلسه 2 ساعته -3    180.000 تومان First Friends   button-sabtenam-daneshyazd