تقویم آموزشی

Conversation

T1a

T3b

T1c

شروع :

1396/9/21

پایان:

1396/11/10

   
 

روز/ جلسات

اول

دوم/سوم

چهارم/پنجم

ششم/هفتم

هشتم/نهم

دهم/یازدهم

دوازدهم/سیزدهم

چهاردهم/پانزدهم

 

شنبه

 

1396/9/25

1396/10/2

1396/10/9

1396/10/16

1396/10/23

1396/10/30

1396/11/7

 

سه شنبه

1396/9/21

1396/9/28

1396/10/5

1396/10/12

1396/10/19

1396/10/26

1396/11/3

1396/11/10

Conversation

T1b

T3c

T2a

شروع :

1396/11/17

پایان:

1397/1/28

   
 

روز/جلسات

اول

دوم/سوم

چهارم/پنجم

ششم/هفتم

هشتم/نهم

دهم/یازدهم

دوازدهم/سیزدهم

چهاردهم/پانزدهم

 

شنبه

 

1396/11/21

1396/11/28

1396/12/5

1396/12/12

1396/12/19

1396/12/26

1397/1/18

 

سه شنبه

1396/11/17

1396/11/24

1396/12/1

1396/12/8

1396/12/15

1396/12/22

1397/1/14

1397/1/28

Listening & speaking1

پنج شنبه ها

شروع :

1396/9/2

پایان:

1396/11/12

       
 

جلسه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

 

تاریخ

1396/9/2

1396/9/9

1396/9/16

1396/9/23

1396/9/30

1396/10/7

1396/10/14

1396/10/21

 

جلسه

نهم

دهم

یازدهم

         
 

تاریخ

1396/10/28

1396/11/5

1396/11/12

         

Listening & speaking1

چهارشنبه ها

شروع :

1396/10/13

پایان:

1396/12/23

       
 

جلسه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

 

تاریخ

1396/10/13

1396/10/20

1396/10/27

1396/11/4

1396/11/11

1396/11/18

1396/11/25

1396/12/2

 

جلسه

نهم

دهم

یازدهم

         
 

تاریخ

1396/12/9

1396/12/16

1396/12/23

         

Listening & speaking2

جمعه ها

شروع :

1396/8/19

پایان:

1396/11/27

       
 

جلسه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

 

تاریخ

1396/8/19

1396/8/26

1396/9/3

1396/9/10

1396/9/17

1396/9/24

1396/10/1

1396/10/8

 

جلسه

نهم

دهم

یازدهم

دوازدهم

سیزدهم

چهاردهم

پانزدهم

 
 

تاریخ

1396/10/15

1396/10/22

1396/10/29

1396/11/6

1396/11/13

1396/11/20

1396/11/27

 

Listening&speaking 2

جمعه ها

شروع :

1396/10/8

پایان:

1396/12/11

       
 

جلسه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

 

تاریخ

1396/10/8

1396/10/15

1396/10/22

1396/10/29

1396/11/6

1396/11/13

1396/11/20

1396/11/27

 

جلسه

نهم

دهم

           
 

تاریخ

1396/12/4

1396/12/11

           

Listening&speaking 2

پنج شنبه ها

شروع :

1396/11/26

پایان:

1397/2/13

       
 

جلسه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

 

تاریخ

1396/11/26

1396/12/3

1396/12/10

1396/12/17

1396/12/24

1397/1/16

1397/1/23

1397/1/30

 

جلسه

نهم

دهم

           
 

تاریخ

1397/2/6

1397/2/13

           

Listening&speaking 3

جمعه ها/صبح

شروع :

1396/12/4

پایان:

1397/2/21

       
 

جلسه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

 

تاریخ

1396/12/4

1396/12/11

1396/11/18

1396/11/25

1397/1/17

1397/1/24

1397/1/31

1397/2/7

 

جلسه

نهم

دهم

           
 

تاریخ

1397/2/14

1397/2/21

           

MSRT

جمعه ها

شروع :

1396/7/21

پایان:

1396/10/29

       
 

جلسه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

 

تاریخ

1396/7/21

1396/7/28

1396/8/5

1396/8/12

1396/8/19

1396/8/26

1396/9/3

1396/9/10

 

جلسه

نهم

دهم

یازدهم

دوازدهم

سیزدهم

چهاردهم

پانزدهم

 
 

تاریخ

1396/9/17

1396/9/24

1396/10/1

1396/10/8

1396/10/15

1396/10/22

1396/10/29

 

MSRT

جمعه ها

شروع :

1396/11/13

پایان:

1397/2/28

       
 

جلسه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

 

تاریخ

1396/11/13

1396/11/20

1396/11/27

1396/12/4

1396/12/11

1396/12/18

1396/12/25

1397/1/17

 

جلسه

نهم

دهم

یازدهم

دوازدهم

سیزدهم

چهاردهم

   
 

تاریخ

1397/1/24

1397/1/31

1397/2/7

1397/2/14

1396/2/21

1397/2/28

   

Pre IELTS1 7th

شنبه ها

شروع :

1396/7/22

پایان:

1396/10/9

       
 

جلسه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

 

تاریخ

1396/7/22

1396/7/29

1396/8/6

1396/8/13

1396/8/20

1396/8/27

1396/9/4

1396/9/11

 

جلسه

نهم

دهم

یازدهم*

         
 

تاریخ

1396/9/18

1396/9/25

1396/10/2

         

Pre IELTS1 8th

یکشنبه ها

شروع :

1396/9/12

پایان:

1396/11/22

       
 

جلسه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

 

تاریخ

1396/9/12

1396/9/19

1396/9/26

1396/10/3

1396/10/10

1396/10/17

1396/10/24

1396/11/1

 

جلسه

نهم

دهم

یازدهم

         
 

تاریخ

1396/11/8

1396/11/15

1396/11/22

         

Pre IELTS 2 1st

شروع :

1396/11/14

پایان:

1397/1/21

         
 

روز/ جلسات

اول/دوم

سوم/چهارم

پنجم/ششم

هفتم/هشتم

نهم/دهم

یازدهم/دوازدهم

سیزدهم/چهاردهم

پانزدهم/شانزدهم

 

شنبه

1396/11/14

1396/11/21

1396/11/28

1396/12/5

1396/12/12

1396/12/19

1396/12/26

1397/1/18

 

سه شنبه

1396/11/17

1396/11/24

1396/12/1

1396/12/8

1396/12/15

1396/12/22

1397/1/14

1397/1/21

 

شروع :

1396/8/17

پایان:

1396/11/18

         

IELTS 20th

جلسه

اول

دوم/سوم

چهارم/پنجم

ششم/هفتم

هشتم/نهم

دهم/یازدهم

دوازدهم/سیزدهم

چهاردهم/پانزدهم

 

یکشنبه

 

1396/8/21

1396/8/28

1396/9/5

1396/9/12

1396/9/9/19

1396/9/26

1396/10/3

 

چهارشنبه

1396/8/17

1396/8/24

1396/9/1

1396/9/8

1396/9/15

1396/9/22

1396/9/29

1396/10/6

 

جلسه

شانزدهم/هفدهم

هجدهم/نوزدهم

21/20

23/22

25/24

     
 

یکشنبه

1396/10/10

1396/10/17

1396/10/24

1396/11/1

1396/11/8

     
 

چهارشنبه

1396/10/13

1396/10/20

1396/10/27

1396/11/4

1396/11/11

     
 

شروع :

1396/8/22

پایان:

1396/11/16

         

IELTS 21th

جلسه

اول/دوم

سوم/چهارم

پنجم/ششم

هفتم/هشتم

نهم/دهم

یازدهم/دوازدهم

سیزدهم/چهاردهم

پانزدهم/شانزدهم

 

دوشنبه

1396/8/22

136/8/29

1396/9/6

1396/9/13

1396/9/20

1396/9/27

1396/10/4

1396/10/11

 

پنج شنبه

1396/8/25

1396/9/2

1396/9/9

1396/9/16

1396/9/23

1396/9/30

1396/10/7

1396/10/14

 

جلسه

هفدهم/هجدهم

نوزدهم/بیستم

22/21

24/23

بیست و پنجم

     
 

دوشنبه

1396/10/18

1396/10/25

1396/11/2

1396/11/9

1396/11/16

     
 

پنج شنبه

1396/10/21

1396/10/28

1396/11/5

1396/11/12

       
 

شروع :

1396/11/25

پایان:

1397/3/2

         

IELTS 22th

جلسه

اول

دوم/سوم

چهارم/پنجم

ششم/هفتم

هشتم/نهم

دهم/یازدهم

دوازدهم/سیزدهم

چهاردهم/پانزدهم

 

یکشنبه

 

1396/11/29

1396/12/6

1396/12/13

1396/12/20

1396/12/27

1397/1/19

1397/1/26

 

چهارشنبه

1396/11/25

1396/12/2

1396/12/9

1396/12/16

1396/12/23

1397/1/15

1397/1/22

1397/1/29

 

جلسه

شانزدهم/هفدهم

هجدهم/نوزدهم

21/20

23/22

25/24

     
 

یکشنبه

1397/2/2

1397/2/9

1397/2/16

1397/2/23

1397/2/30

     
 

چهارشنبه

1397/2/5

1397/2/12

1397/2/19

1397/2/26

1397/3/2

     
 

شروع :

1396/11/26

پایان:

1397/3/3

         

IELTS 23th

جلسه

اول

دوم/سوم

چهارم/پنجم

ششم/هفتم

هشتم/نهم

دهم/یازدهم

دوازدهم/سیزدهم

چهاردهم/پانزدهم

 

دوشنبه

 

1396/11/30

1396/12/7

1396/12/14

1396/12/21

1396/12/28

1397/1/20

1397/1/27

 

پنج شنبه

1396/11/26

1396/12/3

1396/12/10

1396/12/17

1396/12/24

1397/1/16

1397/1/23

1397/1/30

 

جلسه

شانزدهم/هفدهم

هجدهم/نوزدهم

21/20

23/22

25/24

     
 

دوشنبه

1397/2/3

1397/2/10

1397/2/17

1397/2/24

1397/2/31

     
 

پنج شنبه

1397/2/6

1397/2/13

1397/2/20

1397/2/27

1397/3/3

     
 

شروع:

1396/7/22

پایان:

1396/10/30

         

German A1

جلسه

اول/دوم

سوم/چهارم

پنجم/ششم

هفتم/هشتم

نهم/دهم

یازدهم/دوازدهم

سیزدهم/چهاردهم

پانزدهم/شانزدهم

 

شنبه

1396/7/22

1396/7/29

1396/8/6

1396/8/13

1396/8/20

1396/8/27

1396/9/4

1396/9/11

 

دوشنبه

1396/7/24

1396/8/1

1396/8/8

1396/8/15

1396/8/22

1396/8/29

1396/9/6

1396/9/13

 

جلسه

هفدهم/هجدهم

نوزدهم/بیستم

22/21

24/23

       
 

شنبه

1396/9/18

1396/9/25

1396/10/2

1396/10/9

       
 

دوشنبه

1396/9/20

1396/9/27

1396/10/4

1396/10/11

       
 

شروع:

1396/11/5

پایان:

1397/2/10

         

German A1

جلسه

اول

دوم/سوم

چهارم/پنجم

ششم/هفتم

هشتم/نهم

دهم/یازدهم

دوازدهم/سیزدهم

چهاردهم/پانزدهم

 

دو شنبه

 

1396/11/9

1396/11/16

1396/11/23

1396/11/30

1396/12/7

1396/12/14

1396/12/21

 

پنج شنبه

1396/11/5

1396/11/12

1396/11/19

1396/11/26

1396/12/3

1396/12/10

1396/12/17

1396/12/24

 

جلسه

شانزدهم

هفدهم/هجدهم

نوزدهم/20

22/21

24/23

     
 

دو شنبه

 

1397/1/20

197/1/27

1397/2/3

1397/2/10

     
 

پنج شنبه

1397/1/16

1397/1/23

1397/1/30

1397/2/6

1396/2/13

     
 

دوشنبه ها

شروع:

1396/9/20

پایان:

1397/3/28

       

German A2

جلسه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

 

تاریخ

1396/9/20

1396/9/27

1396/10/4

1396/10/11

1396/10/18

1396/10/25

1396/11/2

1396/11/9

 

جلسه

نهم

دهم

یازدهم

دوازدهم

سیزدهم

چهاردهم

پانزدهم

شانزدهم

 

تاریخ

1396/11/16

1396/11/23

1396/11/30

1396/12/7

1396/12/14

1396/12/21

1396/12/28

1397/1/20

 

جلسه

هفدهم

هجدهم

نوزدهم

بیستم

بیست ویکم

بیست و دوم

بیست و سوم

بیست و چهارم

 

تاریخ

1397/1/27

1397/2/3

1397/2/10

1397/2/17

1397/2/24

1397/2/31

1397/3/7

1397/3/14

 

جلسه

بیست و پنجم

بیست و ششم

           
 

تاریخ

1397/3/21

1397/3/28

           
 

شروع:

1396/9/20

پایان:

1396/11/11

         

French A1

جلسه

اول/دوم

سوم/چهارم

پنجم/ششم

هفتم/هشتم

نهم/دهم

یازدهم/دوازدهم

سیزدهم/چهاردهم

پانزدهم/شانزدهم

 

دوشنبه

1396/9/20

1396/9/27

1396/10/4

1396/10/11

1396/10/18

1396/10/25

1396/11/2

1396/11/9

 

چهارشنبه

1396/9/22

1396/9/29

1396/10/6

1396/10/13

1396/10/20

1396/10/27

1396/11/4

1396/11/11

 

شروع:

1396/6/6

پایان:

1396/10/21

         

French A2*

جلسه

اول/دوم

سوم/چهارم

پنجم/ششم

هفتم/هشتم

نهم/دهم

یازدهم/دوازدهم

سیزدهم/چهاردهم

پانزدهم/شانزدهم

 

دوشنبه

1396/6/6

1396/6/13

1396/6/20

1396/6/27

1396/7/3

1396/7/10

1396/7/17

1396/7/24

 

پنج شنبه

1396/6/9

1396/6/16

1396/6/23

1396/6/30

1396/7/6

1396/7/13

1396/7/20

1396/7/27

 

جلسه

هفدهم/هجدهم

نوزدهم/بیستم

22/21

24/23

       
 

دوشنبه

1396/8/1

1396/8/8

1396/8/15

1396/8/22

       
 

پنج شنبه

1396/8/4

1396/8/11

1396/8/18

1396/8/25

       
 

شروع:

1396/8/10

پایان:

1396/10/30

         

French A2

جلسه

اول

دوم/سوم

چهارم/پنجم

ششم/هفتم

هشتم/نهم

دهم/یازدهم

دوازدهم/سیزدهم

چهاردهم/پانزدهم

 

شنبه

 

1396/8/13

1396/8/20

1396/8/27

1396/9/4

1396/9/11

1396/9/18

1396/9/25

 

چهارشنبه

1396/8/10

1396/8/17

1396/8/24

1396/9/1

1396/9/8

1396/9/15

1396/9/22

1396/9/29

 

جلسه

شانزدهم/هفدهم

هجدهم/نوزدهم

21/20

23/22

بیست و چهارم

     
 

شنبه

1396/10/2

1396/10/9

1396/10/16

1396/10/23

1396/10/30

     
 

چهارشنبه

1396/10/6

1396/10/13

1396/10/20

1396/10/27

       
 

شروع:

1396/11/25

پایان:

1396/2/31

         

French A2

جلسه

اول

دوم/سوم

چهارم/پنجم

ششم/هفتم

هشتم/نهم

دهم/یازدهم

دوازدهم/سیزدهم

چهاردهم/پانزدهم

 

دوشنبه

 

1396/11/30

1396/12/7

1396/12/14

1396/12/21

1396/12/28

1397/1/20

1397/1/27

 

چهارشنبه

1396/11/25

1396/12/2

1396/12/9

1396/12/16

1396/12/23

1397/1/15

1397/1/22

1397/1/29

 

جلسه

شانزدهم/هفدهم

هجدهم/نوزدهم

21/20

23/22

بیست و چهارم

     
 

دوشنبه

1397/2/3

1397/2/10

1397/2/17

1397/2/24

1397/2/31

     
 

چهارشنبه

1397/2/5

1397/2/12

1397/2/19

1397/2/26

       
 

شروع:

1396/11/25

پایان:

1397/3/19

         

French B1

جلسه

اول

دوم/سوم

چهارم/پنجم

ششم/هفتم

هشتم/نهم

دهم/یازدهم

دوازدهم/سیزدهم

چهاردهم/پانزدهم

 

شنبه

 

1396/11/28

1396/12/5

1396/12/12

1396/12/19

1396/12/26

1397/1/18

1397/1/25

 

چهارشنبه

1396/11/25

1396/12/2

1396/12/9

1396/12/16

1396/12/23

1397/1/15

1397/1/22

1397/1/29

 

جلسه

شانزدهم/هفدهم

هجدهم/نوزدهم

21/20

23/22

25/24

27/26

29/28

سی ام

 

شنبه

1397/2/1

1397/2/8

1397/2/15

1397/2/22

1397/2/29

1397/3/5

1397/3/12

1397/3/19

 

چهارشنبه

1397/2/5

1397/2/12

1397/2/19

1397/2/26

1397/3/2

1397/3/9

1397/3/16

 
 

شروع:

1396/7/24

پایان:

1396/11/7

         

Turkish

جلسه

اول

دوم/سوم

چهارم/پنجم

ششم/هفتم

هشتم/نهم

دهم/یازدهم

دوازدهم/سیزدهم

چهاردهم/پانزدهم

 

شنبه

 

1396/7/29

1396/8/6

1396/8/13

1396/8/20

1396/8/27

1396/9/4

1396/9/11

 

دوشنبه

1396/7/24

1396/8/1

1396/8/8

1396/8/15

1396/8/22

1396/8/29

1396/9/6

1396/9/13

 

جلسه

شانزدهم/هفدهم

هجدهم/نوزدهم

21/20

23/22

25/24

27/26

29/28

30

 

شنبه

1396/9/18

1396/9/25

1396/10/2

1396/10/9

1396/10/16

1396/10/23

1396/10/30

1396/11/7

 

دوشنبه

1396/9/20

1396/9/27

1396/10/4

1396/10/11

1396/10/18

1396/10/25

1396/11/2

 
 

شروع:

1396/11/14

پایان:

1397/2/8

         

Turkish A1

جلسه

اول/دوم

سوم/چهارم

پنجم/ششم

هفتم/هشتم

نهم/دهم

یازدهم/دوازدهم

سیزدهم/چهاردهم

چهاردهم/پانزدهم

 

شنبه

1396/11/14

1396/11/21

1396/11/28

1396/12/5

1396/12/12

1396/12/19

1396/12/26

1397/1/18

 

دوشنبه

1396/11/16

1396/11/23

1396/11/30

1396/12/7

1396/12/14

1396/12/21

1396/12/28

1397/1/20

 

جلسه

شانزدهم/هفدهم

هجدهم/نوزدهم

بیستم

         
 

شنبه

1397/1/25

1397/2/1

1397/2/8

         
 

دوشنبه

1397/1/27

1397/2/3

           
 

شروع:

1396/10/3

پایان:

1396/12/22

         

Russian A1

جلسه

اول/دوم

سوم/چهارم

پنجم/ششم

هفتم/هشتم

نهم/دهم

یازدهم/دوازدهم

سیزدهم/چهاردهم

پانزدهم/شانزدهم

 

یکشنبه

1396/10/3

1396/10/10

1396/10/17

1396/10/24

1396/11/1

1396/11/8

1396/11/15

1396/11/22

 

سه شنبه

1396/10/5

1396/10/12

1396/10/19

1396/10/25

1396/11/3

1396/11/10

1396/11/17

1396/11/24

 

جلسه

هفدهم/هجدهم

نوزدهم/بیستم

22/21

24/23

       
 

یکشنبه

1396/11/29

1396/12/6

1396/12/13

1396/12/20

       
 

سه شنبه

1396/12/1

1396/12/8

1396/12/15

1396/12/22

       
 

شروع:

1396/9/19

پایان:

1396/11/13

         

Italian A1

جلسه

اول/دوم

سوم/چهارم

پنجم/ششم

هفتم/هشتم

نهم/دهم

یازدهم/دوازدهم

سیزدهم/چهاردهم

پانزدهم/شانزدهم

 

یکشنبه

1396/9/19

1396/9/26

1396/10/3

1396/10/10

1396/10/17

1396/10/24

1396/11/1

1396/11/8

 

جمعه

1396/9/24

1396/10/1

1396/10/8

1396/10/15

1396/10/22

1396/10/29

1396/11/6

1396/11/13

Chinese A1

جلسه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

 

تاریخ

1396/9/16

1396/9/23

1396/9/30

1396/10/7

1396/10/14

1396/10/21

1396/10/28

1396/11/5

 

جلسه

نهم

دهم

           
 

تاریخ

1396/11/12

1396/11/19

           
 

پنج شنبه ها

شروع:

1396/9/16

پایان:

1396/11/19

       

Chinese A2

جلسه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

 

تاریخ

1396/9/16

1396/9/23

1396/9/30

1396/10/7

1396/10/14

1396/10/21

1396/10/28

1396/11/5

 

جلسه

نهم

دهم

           
 

تاریخ

1396/11/12

1396/11/19

           
 

پنج شنبه ها

شروع:

1396/11/26

پایان:

1397/2/13

       

Chinese A2

جلسه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

 

تاریخ

1396/11/26

1396/12/3

1396/12/10

1396/12/17

1396/12/24

1397/1/16

1397/1/23

1397/1/30

 

جلسه

نهم

دهم

           
 

تاریخ

1397/2/6

1397/2/13

           
 

پنج شنبه ها

شروع:

1396/11/26

پایان:

1397/2/28

       

Chinese B1

جلسه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

 

تاریخ

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

 

جلسه

1396/9/16

1396/9/23

1396/9/30

1396/10/7

1396/10/14

1396/10/21

1396/10/28

1396/11/6

 

تاریخ

نهم

دهم